سعی ما بر این است که از یک سو دانش مدیریت و از سوی دیگر دانش مهندسی را درون مجموعه نهادینه کنیم تا تبدیل به برندی فعال و پیشرو در ذهن مشتریان خود شویم

افتخارات و تقدیر نامه ها

افتخارات

برترین شرکت حمل ونقل استان کرمان درسال88.
کسب رتبه پنجم کشوری درسال91

کسب رتبه چهارم کشوری درسال92.

انتخاب برترین شرکت حمل و نقل استان کرمان در سال 96.

انتخاب کارآفرین برتر استان کرمان در سال 97.

.

Certificats